KÜRTAJ

bursa escort bayanKÜRTAJ
Bugün bir Japon kadın hamile kaldığında bebeği doğurmamaya
karar verme ihtimali elli-elli veya daha yüksektir ve Japon hüküme-
tinin de onayıylâ kürtaja, ki pahalı değildir, başvurur.
Kürtaj, anne-babanın isteği üzerine, Macaristan ve Sovyetler
Birliği de dahil bir çok ülkede yasaldır ve eğer cenin güvenli bir şe-
kilde almaya engel olacak kadar gelişmemişse uygulanabilir. Kürtaj
bu ülkelerde, genelde bir doğum kontrol ve nüfus kontrol yönte-
mi olarak görülür.
İzlanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve diğer belli ülkeler kür-
tajla ilgili yasal kısıtlamaların çoğunu, fakat hepsini değil, kaldırdı.
Bu ülkelerde kürtaj için başvuranların çoğu kanunlar gereğince ge-
ri çevrilmektedir. Fakat bazıları da ayrıcalıktan yararlanmaktadır-
lar. Serbest kürtaj kanunları olan ülkelerdeki yetkililer, akli ve
ruhsal rahatsızlıkları, müstakbel anneye gelebilecek fiziksel zarar-
ları, aşırı doğum oranını ve yüksek sayıdaki yasadışı kürtajları ön-
leyerek halk sağlığına ve refahına katkıda bulunduklarını düşün-
mektedirler. Kanunları genelde evli ve bekâr bayanlar arasında
fark etmemektedir ve hemen hemen değişmez bir şekilde tehlike-
li bir durumda kürtajı uygun görmektedirler. Hamileliğin devamın-
da annenin hayatı tehlikeye girecekse, cenin muhtemelen zedelen-
miş veya zihinsel olarak normal olmayacaksa, anne aile içi zina ve-
ya tecavüz sonucu hamile kalmışsa veya evlenmemiş ondokuzun-
dan küçük genç kız ise, annenin çocuğa bakamayacağı aşikar ise,
ve daha bir çok nedenle.
Yasal kürtaj, embriyonun hastanın rahminden alınması ve rah-
min küvet ile kazınmasıdır. Tıbbi yetkililer kürtajın, hastane gibi tıb-ğer kadınların göstermek zorunda olduğu a/nı nedenleri ileri sür-
mektir.
Genelde “Hastanın hayatını kurtarmak” doktorlar ve avukatla-
rın kürtajın yasal olarak yapılabilip yapılamayacağına karar verirken
başvurduklrı temel prensibi temsil etmektedir. Genellikle sayıları
üç olan doktorlar kurulunun görüşüne göre devam eden hamilelik
müstakbel annenin hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye atacaksa,
kürtaj yapılır fakat yine de kürtajın yapılacağı hastanenin yönetim
kurulu tarafından önceden onaylanmalıdır.
Diğer taraftan, yine bu doktorların düşüncesine göre devam
eden hamilelik hamile kadının hayatını tehlikeye sokmayacaksa,
hasta nasıl hamile kalmış olursa olsun, kürtaj için yasal bir neden
ortada yoktur.
Bazı eyaletlerde, tecavüz sonucu hamile kalmış bir bayan, eğer
üç yetkin doktorun düşüncesine göre devam eden hamilelik anne-
nin akıl sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye sokacaksa, yasal olarak
kürtaj yaptırabilir. Ancak bir çok eyalette, “Hastanın hayatını kur-
tarmak” psikologlar için de esas referans kaynağı olmaktadır. Di-
ğer bir deyişle, Doktorlar “Hastanın hayatını kurtarmak” prensibi-
ni, kürtajı onaylayarak veya yaparak girecekleri riske ve kişisel duy-
gularına bağlı olarak sıkı bir şekilde gayet rahat bir şekilde yorum-
layabilirler.
Amerika genelinde ki çoğu doktor, yaptığı kürtajın kanuni yön-
den mazur görüleceğine kesin bir şekilde inansa dahi, yasalara ay-
kırı olarak kürtaj yapmaktan dolayı kendilerini yargılama ve tutuk-
lanma tehlikesinde hissettikleri için, kürtaj yapma konusunda ge-
nelde tutucu ve kendilerini koruyucu yönde karar verir.
Örneğin Kathie olayında (Madde 47), Kathie’nin yaşamakta ol-duğu ve tecavüz suçunun işlendiği eyaletin kanununa göre, ilgili üç
doktorun kendi düşüncelerine göre, fiziksel olarak sağlıklı olan
Kathie’nin hamileliğinin kürtaj ile sonlandırılmaması durumunda
deli olacağı veya intihar edeceği şeklinde yemin etmek zorunda
kalacaktı. Uygulamada bu davranış, “Hastanın hayatını kurtarmak”
bu olayda, hastanın kendisini öldürmesine engel olmak için ona
kürtaj yapmayı gerektireceği anlamına gelecektir.
Aslında, hamileliğin içinde bulunduğu şartlara bakmaksızın, evli
olmayan anneler arasındaki intihar oranı son derece düşüktür.
Kathie’nin durumuna benzer şartlarla yüzyüze olan tecavüz
kurbanları için yasal kürtaj olayı bir çok eyalette hemen hemen hiç
yoktur, bu nedenle sadece bir kaç doktor kendilerince hasta haya-
tının tehlikeye atıldığı veya muhtemelen delireceği şeklinde yemin
etmeye isteklidir. Ancak kanunların belirsiz oldukları veya özgürce
yorumlandıkları bazı durumlarda kürtaja müsade edilmekte ve
uygulanmaktadır ve ilgili doktorlar yasal kürtajı yapmadaki riski gö-
ze almaktadırlar.
Sert hapis cezalarıyla veya ağır para cezalarıyla cezalandırılan
yasadışı kürtaj Amerika’da son derece yaygındır. Güvenilir kaynak-
lar her yıl bir milyondan fazla yasal olmayan kürtajın yapıldığını gös-
termektedir. Yasadışı yollarla kürtaj yaptıran kadınlar, halihazırda
çocuk sahibi olan fakat başka çocuk doğurmamak için hayatını ris-
ke atan ev kadınlarıdır. Bunlara kürtaj yapan doktorlar ise iyi do-
nanımlı, tam kadrolu tıp merkezlerindeki nitel,kli doktorlardan ka-
ranlık ve pis odalarda kürtaj yapan eğitimsiz, tecrübesiz, yeterince
hazırlık yapmamış, yeterince cihazı olmayan, mikrop dolu şarlatan-
lara kadar değişmektedir.
Yetkililer Amerika’da her yıl, yasa dışı kürtajKrın doğrudan so-nucu olarak, kürtaj yaptıran 10.000 kişinin öldüğünü tahmin et-
mektedirler. Operasyondan sonra ölen bireylerin sayısı dokto-
run nitelikleri ve çalıştığı ortamdaki teçhizatla doğrudan bağlantı-
lıdır. Bazı durumlarda, hamile kadın kendi kendine kürtaj yapma-
ya çalışır fakat bu tıbbi olarak yeterince eğitim almamış kürtaj ya-
panlara oranla daha başarısız olacaktır ve ölümle sonuçlandıra-
caklarıdır.
Amerikada yasal olmayan bir kürtajın ücreti, kürtajı yapana ve
hastasının verebileceğini düşündüğü para miktarına bağlı olarak
$50′dan $3.000′a kadar değişmektedir. Bunun tam tersine, Maca-
ristan’da kürtaj bedava (devlet karşılıyor) yapılmakta ve kürtaja ya-
sal olarak izin veren bazı ülkelerde de çok cüzi bir ücret karşılığın-
da yapılmaktadır. Kürtaj yasaları çoğunlukla bilinmemekte ve yan-
lış yorumlanmaktadır ve var olanları da serbestleştirme önerileri
bir hayli fazla ülke çapında avukatlar organizasyonu olan Amerika
Hukuk Enstitüsü kürtajın yapılmasına şu şartlarda müsade edilme-
si gerektiği önerisinde bulundu(l) Eğer hamilelik annenin fiziksel
ve ruhsal sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokacaksa; (2) Eğer
doktor bebeğin ciddi sağlık problemleriyle doğacağına inanıyorsa;
(3) Eğer anne aile içi zina ve tevacüz sonucu hamile kalmışsa. Öne-
rilen bu kanun değişikliği yargıçlar kurulu, hukuk öğretmenleri ve
kanun çalışmalarına adanmış avukatlar tarafından düzenlendi.
Daha sonra Kalifornia’da düzenlenen ünlü doktorlar, hukukçu-
lar, sosyologlar, bakanlar, hahamlar ve psikiyatristlerin katıldığı bir
panelde de Amerikan Hukuk Enstitüsü tarafından sunulan aynı ya-
sal değişiklikler önerildi ve buna başka bir madde daha eklendi: Ha-
milelik, ondört yaşından küçük bir kızın ahlâki sorumsuzluğundan
kaynaklandığında, kürtaja müsade edilmeli.Kürtaj, sözkonusu olduğunda şiddetli bir şekilde tartışılan yasal
sorular kadar, bir çok tartışmalı ahlâki ve dini sorular da doğur-
maktadır.
Amerikalılar Kürtaj hakkında ne düşünüyorlar?
Gelin görelim.

2.348 views

GOOGLE GELEN ARANMALAR: