DOĞUMDAN ÖNCE CİNSİYETİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

antalya escort bayanDOĞUMDAN ÖNCE CİNSİYET İN ÖNCEDEN
BELİRLENMESİ
MADDE Bilimadamları, yakın gelecekte hamilelikten önce er-
keğin spermlerine bilimsel olarak yapılacak bir takım işlemlerle do-
ğacak çocuğun cinsiyetinin önceden seçilebileceğine inanmaktadır-
lar. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, çiftler erkek mi yoksa kız çocu-
ğuna mı sahip olacaklarına önceden karar verebilecekler ve dokto-
run yardımıyla bu kararlarını gerçekleştirebilecektirler.
SORU: Henüz hamile bile kalınmamış çocuğun cinsiyetini önce-
den belirleyen bir çift ahlâki açıdan mazur görülür mü?
“EVET’
Aşırı liberal bireyler kesinlikle, erkek çocuk mu, kız çocuk mu
yapacaklarını önceden belirleyip sonra da bu kararlarını gerçekleş-
tiren çiftlerin ahlâki açıdan mazur görüleceğine inanmaktadırlar.
“Her çiftin belli bir cinsiyetteki çocuğu diğer cinse tercih ederek
seçme şansı olmalıdır.
Doğanın isteklerini pasif olarak veya düşmanca kabul edip, do-
ğacak çocuğun cinsiyetini belirlemesine müsade etmektense, insa-
nın arzularına doğal olarak uymak ilgili herkes için daha iyi olacak-
tır. “Örneğin bir çok çift tekrar tekrar erkek çocuk dünyaya getir-
mek için uğraştı fakat bir erkek çocuk sahibi olana kadar altı veya
yedi tane kız çocukları oldu ve benzer şekilde başka çiftler de bir
kız çocuğu sahibi olabilmek için, bazılarını istemedikleri halde bir
çok erkek çocuk sahibi oldular. Bunlar gibi çiftler istemediklerin-
den daha çok çocuk yaparlar.Ancak diğer birçok insan cinsiyet seçiminin, mazur görülürken,
tamamen müsade edilmemesi gerektiğine inanmaktadırlar. “Bazı
çiftler, eğer cinsiyetler arasında dengeyi sağlarlarsa ve iyi bir değer-
lendirme yaparlarsa, çocuklarının cinsiyetini önceden belirledikleri
için ahlâki açıdan mazur görülecektirler” diye düşünmektedirler.
Örneğin, iki kız çocuğu olan anne-baba, sonraki bir veya iki çocu-
ğunun cinsiyetini erkek olarak belirlediklerinde ahlâki açıdan ma-
zur görülecektirler ve benzer şekilde iki erkek çocuğu olan anne-
baba da sonraki iki çocuğunun kız olmasını belirlediğinde ahlâki
açıdan mazur görülecektir.”
“Ancak çocukların cinsiyetini önceden belirlemedeki tehlike bir
cinsiyetten bir çok çocuk yapıp diğer cinsiyette bir kaç tane yap-
makla yatmaktadır. Örneğin bazı çiftler sadece erkek çocuk ister-
ken, bazıları da sadece kız çocuuğu istemektedir. Kız isteyen çift-
ler erkek isteyen çiftleri dengelerse iyi ve güzel olur. Ancak birçok
çift sadece erkek ve birkaç çift te sadece kız çocuğu yapmak ister-
se veya tam tersi durumda toplum sonradan ortaya çıkacak den-
gesizlikten acı çekecektir.
“Karı-kocalar genelde çocuklarının cinsiyetini önceden belirle-
me hakkına sahip olmalılar. Fakat tercihlerini toplum yararına ola-
cak şekilde ve zekice düzenleyemiyorlarsa bu şekilde çocukların
cinsiyetini önceden belirlemelerine müsade edilmemeli.”
“HAYIR”
Doğacak çocukların cinsiyetini önceden belirlemeye karşı olan
bireyler uygulamada gerçek tehlikeler ve ahlâki yönden şüpheler
görmektedirler. “Doğa hayatın tüm alanlarında bir denge kurmuş-tur ve üreme istisna değildir. Kızlar ve erkekler genelde, doğanın
önceden belirlediği bir oranla yaratılmaktadırlar; ve bu gerçeği dü-
şünecek olursak, doğal işleyişe karışmak riskli ve muhtemelen de
ahlâksızlık olacaktır.
“Eğer insanlar cinsiyeti önceden belirlerken mantıklı bir değer-
lendirme yaparlarsa ve doğanın gerektirdiği oranı sağlarlarsa, bir
sonraki çocuklarının cinsiyetini önceden belirlediklerinde ahlâki
açıdan mazur görülebilirler. Fakat ne yazık ki, çoğu insan değer-
lendirmelerini zekice sezgilere dayanarak değil de bencilce arzu-
larına göre yapmaktadırlar. Bu nedenle çcukların cinsiyetini ön-
ceden belirlediklerinde toplumun güvenini veya yasal onayı ha-
ketmemektedirler.”
Katolik ahlâkçılar cinsiyetin önceden belirlenmesinin kesinlikle
yanlış olduğuna inanmaktadırlar. “Tanrının üremeyle ilgili planına
karışmak, değişmez bir şekilde ahlâksızlık ve günahtır. Doğacak ço-
cuklarının cinsiyetini belirlemek için doğal olmayan yöntemleri uy-
gulayan bir çift büyük bir günah işleyecektir.

243 views

GOOGLE GELEN ARANMALAR: