KRONİK III SAĞLIK PROBLEMLERİ VE GEBELİK ÖNLEYİCİLERİN KULLANIMI

ankara escort bayanKRONİK III SAĞLIK PROBLEMLERİ VE GEBELİK
ÖNLEYİCİLERİN KULLANIMI
MADDE: Bayan M. eşiyle cinsel ilişki de bulunmaktan hoşlanıyor
fakat doktoruna göre onun kronik hastalıklarından dolayı hamile
kalmaması gerekiyor. Bu şartlar altında Bayan M. hamile kalmamak
için korunmasının ahlâki açıdan mazur görüleceğini düşünüyor.
SORU: Bayan M.’nin gebelikten korunma yöntemlerini kullan-
ması ahlâki açıdan mazur görülür mü?
“EVET’
Çoğu kişi Bayan M.’nin gebelik önleyicileri kullandığı için kesin-
likle mazur görüleceğine inanmaktadır. “Böyle yapmazsa hamile
kalabilir ve bu da hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye sokar ve hat-
ta sona erdirebilir.”
“Gebelik önleyicileri kullanmadıklarında hamile kalma korkusu,
Bayan M. ve kocasının cinsel birleşme zevkini yok edecektir. Diğer
tek alternatif olan cinsel birleşmeyi yaşamamak sağlıksız olacaktır
ve ayrıca evliliklerini zedeleyebilir.”
“Bay ve Bayan M. bu doğum kontrolü meselesine birlekte ka-
rar vermeliler ve kararın sorumluluğunu da paylaşmalılar. Eğer var-
sa anne-baba olma arzularını ve Bayan M.’nin sağlık problemlerinin
kökenini görüştükten sonra bir çoğu evlat edinmeye karar verebi-
lirler. Her halükârda böyle bir durumdaki bir çift hayatlarının ayrıl-
maz bir parçası olarak gebelik önleyicileri kabul etmeliler, sonra da
her ikisinin de üzerinde anlaştığı değiştirilmiş aile planlarını uygula-
maya sokmalılar.””HAYIR”
Bazı tutucu insanlar Bayan M.’nin gebe’ik önleyicileri kullanma-
sı halinde ahlâki açıdan mazur görülemeyeceğini düşünmektedirler.
“Eğer Bayan M. hamile kalırsa, gerçekten neler olacağını hiç kimse
bilemez. Belki de hiç bir problemi olmayacak. Hamileliği süresince
çok iyi hissedebilir ve sonunda normal ve sağlıklı bir bebeği kolay-
ca dünyaya getirebilir. Diğer taraftan, doktorun da uyardığı gibi
ciddi bir şekilde hasta olabilir veya belki de ölür” demektedirler.
“Eğer gerçekten tehlikede ise, gebelik önleyicileri kullanmanın
ahlâksızlık ve günah olduğuna inanıyor olsa da, hamile kalmamak
için gebelik önleyicileri kullanması akıllıca olabilir. Mantıklı olmak
gerekirse, muhtemelen ölü ve ahlâklı bir azize olmaktansa yaşayan
ve ahlâksız bir günahkâr olmayı tercih edecektir.”
Katolik ahlâkçıları, Bayan M.’nin gebelik önleyicilerinin kullan-
masının ahlâki açıdan asla mazur görülemez büyük bir günaha yo-
laçacağına inanmaktadırlar. “Tanrının evliliğin birinci amacı ile ilgili
planına doğrudan ve doğal olmayan yolarla müdahale etmek değiş-
mez bir şekilde ve kesinlikle günahtır” şeklinde açıklama yapmak-
tadırlar.
“Bayan M.’nin sağlığının, doktora göre, hamilelik için uygun ol-
maması gerçeğinin, Tanrının üremeyle ilgili planına doğrudan ve
amaçlı olarak müdahale eden gebelik önleyicilerinin kullanımıyla
hiç mi hiç bağlantısı yoktur. “Eğer Bayan M. çocuksuz kalmak zo-
runda ise, Tanrı planına uygun olan gün sayma yöntemini uygulaya-
bilir veya kendini seksten uzak tutabilir.”lamaya ihtiyaç duyan bir çok çiftin bunlara ulaşmak için yeterli im-
kanı yoktur. Çoğu iyi bir eğitim almamıştır ve doğum kontrolü
hakkında bilgi almak için bir doktora gitmeye yetecek kadar para-
ları olmayabilir veya maddi imkanları olsa dahi, çoğu utangaçtır ve-
ya seks hakkında batıl inançları vardır. Toplum tarafından kabul
edilmiş, ulaşması kolay halka açık doğum kontrol klinikleri bu kişi-
leri doğum kontrol teknikleri hakkında bilgi edinmeye ve bu yeni
bilgilerinden yararlanmaya cesaretlendirecektir.
“Doğum kontrolü hakkında bilmeleri gerektiği kadar, çeşitli ne-
denlerden dolayı bilmeyen diğer bir çok çift te böyle kliniklerden
yararlanabilirler.
“Tahmin edildiği gibi, halka açık doğum kontrol kliniklerinde,
her çeşit inançdaki kişiler kendi inançlarına ve vicdanlarına uygun
bir metot seçebilirler. Halka açık kliniklerde doğum kontrolü hak-
kında bilgi edinmek istemeyen biryeler kendilerini uzak tutmakta
serbest olacaktırlar.
“Doğum kontrol yöntemlerine karşı olanlar, halkın büyük ço-
ğunluğunu oluşturan diğer insanları, halka açık doğum kontrol kli-
niklerini kurma, destekleme ve onlardan yararlanma hakkını ve ay-
rıcalığını inkar etmemeliler.
Halka açık doğum kontrol kliniklerini kısmen onaylayan diğer
bir çok insan “Doğum kontrol klinikleri herkese açık olmalı fakat
esas olarak sadece özel doktora para veremeyecek erkek ve ka-
dınlar için açılmalı.
“Halka açık doğum kontrol klinik programlarının çoğu kendi
yararına ve toplum yararına çok çocuğu olan fakirlik seviyesindeki
düşük gelirli bireylere yönelik olmalı. Bunlar, doğum kontrolü hak-
kında çok az şey bilen fakat çok ihtiyaç duyan kişilerdir.”Ücretler ödeme imkanlarına göre ayarlanmalı ve ekonomik
durumları iyi olanlar ise aynı hizmet için özel doktora ödemeleri
gereken miktarı ödemeliler.
“HAYIR”
Halka açık doğum kontrol kliniklerine, dini nedenler haricinde-
ki nedenlerden dolayı karşı olan kişiler genelde eğer bu kliniklere
izin verilirse, bunların kâr amacıyla, kendi kendilerini finanse eden,
özel, bireyler veya kurumlar tarafından işletilmesi gerektiğine inan-
maktadırlar. “Kamu harcamalarıyla böyle kliniklerin kurulmasının
ve devam ettirilmesinin yasallığı ile ilgili ciddi sorular vardır. Klinik-
ler, kendilerine karşı olan yüzbinlerce vatandaş da dahil vergi ve-
renleri normalde tüketicinin bir özel girişim sisteminde kendi pa-
rasıyla alması gerektiği seksle ilgili bilgiler, eğitim ve gebelik önleyi-
ciler için para ödemeye zorlayacaktır. Bunlar gibi halka açık klinik-
ler, günümüz Amerikasında hızlı bir şekilde yaygın hale gelen ve
topluma nüfus eden sosyalizmin birer şeklidir.
“Halka açık doğum kontrol kliniklerine, vatandaşlar arasında
normal ötesi cinsel davranışlara neden olması bakımından da itiraz
edilebilir. Bunun da ötesinde, tarafsızlıktan uzak olursak, gebelik ön-
leyicilerin günah ve ahlâksızlık olduğunu düşünen birey ve gruplara
karşı dolaylı olarak ayrıcalıklı davranmaktadırlar. Bu bireylere şöyle
diyecektirler “İsterseniz gün sayma yöntemini seçebilirsiniz”. Ayrıca
aynı zamanda maliyeti sıfır olan gün sayma yöntemini savunanlar di-
ğer insanların koruyucuları olmaları için vergi ödemek zorundalar.
“Bu kliniklerin tek iyi yönü, eninde sonunda yardım bütçesini şi-
şirecek ve vergi verenlerin yükünü arttıracak olan plansız hamile-
liklerin oranını düşürmesidir. Günümüzde vergileri azaltacak her-
hangi bir metot genelde iyi karşılanacaktır.”Katolik Ahlâkçılar sadece bir çeşit kuruluşu onaylamaktadır.
“Aile planlamanın doğal yöntemi olan gün sayma ile ilgili bilgiler
yayan klinikler taktirle karşılanacaktır. Çünkü bu yöntem tanrının
evlilik ve üremeyle ilgili planıyla uyumludur.
“Ancak diğer tüm doğum kontrol yöntemlerini tanıtan ve ko-
ruyucular dağıtan halka açık klinikler tanrının planıyla çelişmekte,
ahlâki dejenerasyona katkıda bulunmakta ve günahtır. Bunların hiç
bir iyi yönü yoktur, bu nedenle de bunlara müsade edilmemeli.

1.457 views

GOOGLE GELEN ARANMALAR: