SUNİ YOLLARLA KONTROL EDİLEN HAMİLELİK TESTi

ankara escort bayanSUNİ YOLLARLA KONTROL EDİLEN HAMİLELİK TESTi
Genç erkek ve genç kadın lar genelde evlendiklerinde isterlerse ço-
cuk sahibi olabileceklerine inanmaktadırlar. Çoğu bu konuda doğ-
ru düşünmekte fakat, bazıları ne yazık ki yanılmaktadır. Tıp uzman-
ları çocuk yapmak isteyen Amerikalı evli çiftlerin %10-15′inin bu
konuda başarısız olduklarını çünkü en azından çiftlerden birinin ye-
terince doğurgan olmadıklarını veya belki de kısır olduklarını
tahmin etmektedirler.
Yeterince doğurgan olmamak veya kısırlık için bilinen tüm te-
davi yöntemlerini yararsız bir şekilde deneyen bir çok çift eninde
sonunda evlat edinmeye karar verir. Ancak bazıları mümkünse ha-
la kendi çocuklarını yapmayı isterler. Bunlardan bazıları bunu, ya-
pay döllenme olarak bilinen bir tıbbi yöntemle yapabilirler.
Yapay döllenme, canlı erkek üreme hücrelerinin, normal cinsel
birleşme haricinde herhangi bir yöntemle kadının üreme organına
yerleştirilmesidir. Yapay döllenmeyi yapacak olan doktor önce dik-
katle tuttuğu kayıtlardan sonra kadının normal olarak yumurtladı-
ğı zamanı tespit eder, sonra eğer uygun bir donor meni bırakmış-
sa, doktor bu meniyi tıbbi olarak onaylanmış mekanik yöntemler-
den biri aracılığıyla kadına aktarır. Rahim boynuna enjekte etmek,
doğrudan rahme enjekte etmek, vajinaya enjekte etmek (bu du-
rumda meninin tekrar çıkmasını önlemek için vajina ağzına tampon
konur), rahim boynu etrafına güvenli bir şekilde yerleştirilecek
olan rahim boynuna benzer bir fincan içine enjekte etmek.
Doktorlar yapay döllenmenin tahmin edildiği kadar basit bir
yöntem olmadığını ve derhal başarıyla sonuçlanmadığını belirtmek-
tedirler. Çoğu durumda hamileliği gerçekleştirebilmek için ortala-ma altı ay boyunca her ay peşpeşe meni enjekte etmek zorunda-
dırlar. Tabi ki bir kaç kadın hızlı bir şekilde hamile kalmaktadır, an-
cak diğerleri bir yıl veya daha uzun bir süre boyunca devam etmek
durumunda kalırlar. Bir kaç kadın da, yeterince üretken olmaları-
na rağmen, hamile kalamamaktadır.
Suni döllenmede kullanılacak olan meninin donor’u kadının koca-
sı da olabilir. Tabi ki kocasının seks hücreleri görevi yerine getirmek
için yeterince normal, sağlıklı, güçlü, yaşayabilir ve çok ise veya diğer
taraftan isimsiz (anonim) bir erkek te olabilir. Bu adamın kimliğini sa-
dece doktor bilir. Bu adamın menisi bu özelliklere sahiptir ve kişisel
özellikleri-akıl, fiziksel, duygusal vs.- çocuğa sahip olacak anne-
babanın kişisel özelliklerine benzer. Eğer kadının kocası donor olur-
sa işleme AIH (Yapay Döllenme, Koca YDK) denir. Eğer donor ko-
ca değilse işleme AID (yapay döllenme, Donor, YDD) denir.
Hiç kimse her yıl kaç tane AIH ve AID bebek doğduğunu bil-
mez çünkü nadiren kaydedilir. Doğan çocuğun refahı için gizlilik
genelde gereklidir. Eğer AIH veya AID çocuğun doğum kaydına ya-
zılırsa, sonrada ona yasal ayakbağı olur ve ayrıca bazı dini kurum-
lar otomatikmen onu piç olarak nitelendirecektir. Yapay döllen-
menin yasallığı ve ahlâkiliği henüz tam olara belirlenmedi ve genel
bir kabul görmedi.
Kendi yumurtalıkları olmadığı veya kalıcı bir şekilde sağlık-
sız olduğu için ümitsizce kısır olan kadınlar bazen anne olabil-
mek için başkalarının yumurtalığını almayı arzular. Bilim adam-
ları bu kadınların arzularının gerçekleşeceği günün yakın oldu-
ğuna inanmaktadırlar. Yakın gelecekte, yumurtalıklarına ihtiyaç
duymayan veya onları istemeyen donorların sağlıklı yumurta-
lıklarının, yumurtalıkları görevini yapmayan kadınların vücudu-na nakledilebileceğini söylemektedirler.
Nakledilen yumurtalıklar sağlıklı yumurta üretmeye devam
edecek ve böylece yeni sahibinin hamile kalmasına olanak sağlaya-
caktır. Bu şekilde doğacak bebek için hayat kompleks olabilir an-
cak yumurtalık nakli ile ilgili yasal ve ahlâki problemlerden dolayı,
bebekler AID bebeklerinden daha da komplike olacaktır.
Doğum sonrası bir çok kadın kız çocuğu istedikleri halde erkek
doğurdukları veya tam tersi olması konusunda şikayetçi olmakta-
dırlar. Bunlar da gelecekteki gelişmeleri ümit dolu bir şekilde dört
gözle beklemektedirler. Bilimadamları, erkek seks hücrelerini
elektronik olarak ayırıp kontrol edebileceklerini ve eğer yasal ola-
rak izin verilirse çocuğun cinsiyetini önceden belirleyerek anne-ba-
baların erkek veya kız çocuğu arzularını başarıyla gerçekleştirecek-
lerini söylemektedirler.
Suni yollarla hamileliğin kontrol altına alınmasındaki modern
gelişmeler sadece tıbbi mucizler yaratmamaktadır aynı zamanda di-
ni, ahlâki, yasal ve sosyal problemler de yaratmaktadır. Bu şekilde
ortaya çıkan meseleler şiddetli tartışmalara neden olmakta ve
üzerlerinde de bir uzlaşmaya varılmamaktadır.
Amerikalılar hamileliğin suni olarak kontrol altına alınması ko-
nusunda ne düşünmektedirler?
Gelin bir kaç tipik cevabı inceleyelim.
38. YAPAY DÖLLENME, KOCA (AIH)
MADDE Bay ve Bayan O.’nun çocukları yok fakat çocuk sahi-
bi olmak istiyorlar. Her ikisinin de çocuğu olabilir. Fakat Bay O.
ümitsiz bir şekilde iktidarsız ve sonsuza dek cinsel ilişkiye gireme-
yecektir. Geçenlerde doktor, laboratuvarda mekanik yollarla Bay
O.’dan alınan spermlerin Bayan O.’nun yumurtalıklarına konması
yoluyla Bayan O.’nun hamile kalabileceğini açıkladı. Bay ve Bayan
O. bunu özel olarak kendi aralarında görüşüp kabul ettiler.
SORU: Bay ve Bayan O. hamileliği bu şekilde gerçekleştirdik-
lerinde ahlâki açıdan mazur görülecektirler mi?
“EVET*
Çoğu kişi Bayan O.’nun yapay döllenmeyi donor olarak Bay O.
i)« yapması gerektiğini düşünmektedir. “Bu çift böyle yaptıklarında
kesinlikle ahlâki açıdan mazur görülecektir. Bilimin sağlayacağı her-
hangi bir yöntemle çocuk sahibi olmaları gayet normaldir. Bay
O.’nun menisiyle yapılacak yapay döllenme, doktorun karı ve koca
yararına doğayla işbirliği yapma çabalarını göstermekte ve normal
evlilik ilişkileri gibi aynı hamilelik sonuçlarını verecektir.
AIH.’ye sadece temkinli olarak onay veren bireyler bunun Bay
ve Bayan O. için yapılması gereken en iyi davranış olduğunu itiraf
etmektedirler. “Ancak her ikisinin de çocuk sahibi olmayı kesinlik-
le istemeleri ve olduğunda onu kabul edip seveceklerini önceden
bilmeleri önemlidir.” diyerek belli bir noktayı işaret etmektedirler.
“Örneğin; eğer evliliklerinde problemleri varsa ve çocuk sahibi ol-
manın problemlerini çözüp birbirlerini daha da yakınlaştıracağını
düşünüyorlarsa, herhangi bir yöntemle çocuk sahibi olmamalılar.
Çocuk sahibi olmak bunu gerçekleştirmez. Aksine evliliğin sağlam-
lığını test eder. Eğer sarsıntılı bir evlilikse, bebekten sonra daha da
kötü olabilir.”
“AIH bebeğinin doğumunu takiben yaşanan evlilik sürtüş-
mesinin tehlikeleri normal cinsel ilişkiyle doğan çocuklarınkindendaha ciddi olab
problemler olabilir. Babalık, miras ve diğer önemli meselelerle ilgili
‘ problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle Bay ve Bayan O.’nun ev-
liliklerinin sağlıklı olduğunu, devam edeceğini ve çocuğun gelişmesi
için yararlı bir ortam sağlayacağını bilmeleri insanın bilme
kapasitesi sınırları dahilinde son derece önemlidir.
“HAYİR”
Yapay döllenmeye karşı olanlar, kocanın menisi kullanılsa
dahi, bu işlemin ahlâki yönünü sorgulamaktadırlar. “AIH
bebeğinin yüzyüze kalacağı potansiyel kompleks yasal meseleler
hamilelik için bu yöntemin kullanılıp kullanılmamasını son derece
tartışılır yapmaktadır”
Katolik ahlâkçılar değişmez bir şekilde suni döllenmeye kar-
şıdırlar. “Kanuni bir şekilde evli olan karı ve koca arasındaki nor-
mal cinsel birleşme hamilelik için ahlâki açıdan mazur
görülebilecek tek yoldur. 3u nedenle yapay döllenme, kocanın
menisi kullanıldığında dahi ahlâksızlıktır. Doğal yollarla hamile
kalınmamış bir bebek yasadışı ve piç olarak görülmelidir.” şeklinde
açıklama yapmaktadırlar.
“Bay ve Bayan O.’nun çocuk sahibi olma arzuları taktire lâyık-
tır fakat yapay döllenmeyi kullanmalarını haklı kılmaz. Ancak, Bay
O.’nun normal cinsel ilişkiye girebilmesini ve doğal bir yolla
menisini vajina içine bırakmasını sağlayacak yapay yöntemleri kul-
lanmaları mazur görülür. Bu uygulama Tanrının üremeyle ilgili
planıyla uyumludur ve bu nedenle ahlâki açıdan mazur görülebilir.
“Eğer, yıkanda açıklandığı gibi, Bay ve Bayan O. normal yolla
hamileliği başaramamakta iseler problemlerini Tanrının bir isteği”Bay ve Bayan O., isterlerse, bir çocuğu evlat edinebilirler. Ev-
siz ve kimsesiz çocuklar için müstakbel anne-babalara daima bir
talep vardır ve Bay ve Bayan O. bu küçüklere ev ve uygun bir dini
terbiye sağlayarak Tanrının isteğiyle işbirliği yapmış olurlar. Böyle
yaparak bencilce ve ahlâksızca yapay döllenmeyi uygulayarak Tan-
rının kanununa karşı gelmekten ziyade onun kurallarına uygun
olarak yaşıyor olacaktırlar.
olarak görmeli ve onu kabul etmeliler.

450 views

GOOGLE GELEN ARANMALAR: